Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт за 2010 рік


Титульний аркуш

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

26.04.2011

 

(дата)

           

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            33718227

1.4. Місцезнаходження емітента

             Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 30

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (056) 3739784 (056)3739780

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            se_perspektiva@fbp.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2011

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

79 Вiдомостi ДКЦПФР

 

28.04.2011

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

fbp.com.ua

в мережі Інтернет

22.04.2011

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

 

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

 

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки: п.1.Основнi вiдомостi про емiтента:

-д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об`єднань пiдприємств - не належить;

-е) iнформацiя про рейтингове агенство - не користується;

- є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється акцiонерними товариствами;

п.4.Iнформацiя про посадових осiб емiтента:

- б) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - посадовi особи акцiями емiтента не володiють;

п.7. Iнформацiя про дивiденди:

- в звiтному перiодi Емiтентом дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися;

п.9 Вiдомостi про цiннi папери емiтента:

-б) iнформацiя про облiгацiї - в звiтному перiодi облiгацiї не випускались

- в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери  не випускались;

- г) iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери не випускались;

- г') iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - власнi акцiї не викуповувалися;

- д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не має.

п.11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово - господарську дiяльнiсть емiтента:

- г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також- г') iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;

п.12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи - гарантiї вiдсутнi;

п.15-п.24 Iнформацiя не наведена з причини вiдсутностi iпотечного покриття та сертифiкатiв ФОН;

п.28. Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

п.29.Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не складено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй.

 


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ "ФБ"Перспектива"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            49000

3.1.5. Область, район

            Дніпропетровська обл.

3.1.6. Населений пункт

            м. Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

            вул. Ленiна, 30

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            Серiя А01 №054880

3.2.2. Дата державної реєстрації

            29.01.2008

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            50 000 000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            50 000 000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ "ВIЕЙБI БАНК"

3.3.2. МФО банку

            380537

3.3.3. Поточний рахунок

            26507030000013

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

             

3.3.5. МФО банку

             

3.3.6. Поточний рахунок

 

             

3.4. Основні види діяльності

            67.12.0 - Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями; 67.13.0 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва; 67.11.0 - Управлiння фiнансовими ринками

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослiдження ефективностi систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї

АВ№483404

09.09.2009

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв`язку та захисту iнформацiї України

20.10.2013

Опис

Лiцензiя видана на здiйснення зазначеної дiяльностi в частинi: розроблення, виробництво, впровадження, дослiдження ефективностi, супроводження засобiв та комплексiв технiчного захисту iнформацiї в iнформацiйних системах, iнформацiйних технологiй iз захистом iнформацiї вiд несанкцiонованого доступу, надання консультативних послуг. Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї.

Розробл, виробн, використ, експлуатацiя, сертиф. випробовування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптозахисту iнформ, надання послуг в галузi криптозахисту iнформ, торгiвля криптосис-ми i засоб. криптозах-ту

АВ№483428

24.11.2006

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв`язку та захисту iнформацiї України

22.11.2011

Опис

Лiцензiя надана з обмеженням, а саме: крiм послуг електронного цифрового пiдпису. Лiцензiя видана на здiйснення дiяльностi в частинi: 1) використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем; 2) надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї. Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї.

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

АВ№483591

31.08.2009

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

24.03.2018

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 24 березня 2018 року

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ПАТ "ДОМ- IНВЕСТ"

34497042

 Дніпропетровська обл. Бабушкiнський р-н 49000 Днiпропетровськ  Ленiна, 30

87,10970564

ПАТ "ТЕРА- IНВЕСТ"

34497058

 Дніпропетровська обл. Бабушкiнський р-н 49000 Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ПрАТ "Менеджмент технолоджiз"

32987822

 Дніпропетровська обл. Бабушкiнський р-н 49000 Днiпропетровськ Ленiна, 30

4,98121952

ТОВ "Центральний Брокер"

34560611

 Дніпропетровська обл. Бабушкiнський р-н 49000 Днiпропетровськ Ленiна 30

0

ТОВ "Брокер Актив"

35447123

 Дніпропетровська обл. Бабушкiнський р-н 49000 Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ТОВ "Дилер Iнвест"

35447118

 Дніпропетровська обл. Бабушкiнський р-н 49000 Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ТОВ "Акцептор"

31152642

 Харківська обл. Київський р-н 61023 Харкiв Сумська, 130

0

ЗАТ "Унiвер Капiтал"

33592899

 Київська обл.  01033 Київ Льва Толстого, 15-Б

0,05707318

ТОВ "Фондова компанiя Пiлот"

25479222

 Запорізька обл.  69002 Запорiжжя Гоголя, 70

0,00001756

ЗАТ "Юпрас Капiтал"

20337279

 Донецька обл.  83000 Донецьк Постишева, 117

0

ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ"

35138019

 Київська обл.  01033 Київ Саксаганського, 30-Б

0,00001756

ТОВ "Укрсервiс"

22193583

 Iвано-Франкiвська обл.  76018 Iвано-Франкiвськ Галицька, 67 оф.509

0,00001756

ТОВ "Фiнком Капiтал"

34045327

 Київська обл.  03062 Київ Естонська, 120

0,00002056

ЗАТ "Альфа-банк"

23494714

 Київська обл.  01025 Київ Десятинна, 4/6

0,00001756

ЗАТ "Майстер Брок"

21608094

 Київська обл.  04050 Київ Артема, 60

0,00001756

ТОВ ФК "Фiнекс-Україна"

31063268

 Харківська обл.  61024 Харкiв Чайковського, 5/7/9 к2

0

ТОВ "Арта цiннi папери"

32709075

 Київська обл.  01001 Київ пер.Музейний,4

0,00002056

АБ "IНГ Банк Україна"

21684818

 Київська обл.  04070 Київ вул Спаська, 30-а

0,00001756

ТОВ "ФК "Куб"

32999754

 Київська обл.  01032 Київ Саксаганського, 121 оф.29

0,00009456

ТОВ "ФК "Декра"

24685310

 Iвано-Франкiвська обл.  76005 Iвано-Франкiвськ Чорновола, 103

0,00001756

ТОВ "Кейбiсi Сек`юрiтiз Україна"

33396156

 Київська обл.  04070 Київ Iллiнська, 8

0,00001756

ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест"

31705787

 Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Комсомольська,7,оф.14 А

0,00001756

ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

32987859

 Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Антонов Сергiй Михайлович

  

0,00001756

Усього

92,14830962

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Чисельнiсть  працiвникiв за звiтний перiод складає:

штатнi працiвники- 15 осiб,

позаштатнi працiвники - 2 особи

Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 92403,06 грн.

Фонд оплати працi у порiвняннi з даними 2009р. збiльшився.

Вiдповiдно до Порядку та умов видачi лiцензiї на провадження окремих видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР №345 вiд 26.05.2006р., емiтент (професiйний учасник фондового ринку) має сертифiкованих спецiалiстiв, якi пройшли навчання.

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Шишков Станiслав Євгенiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н 01.01.1900 д/н

6.1.4. Рік народження**

            1975

6.1.5. Освіта**

            повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ТОВ "Центральний Брокер", директор 01.11.2007 - 03.08.2009 р.р.

6.1.8. Опис

            Має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом своєї дiяльностi займав посади: начальника вiддiлу професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв ДФ ЗАТ КБ "ДОНКРЕДИТIНВЕСТ" (2001 - 2005 рр.), керiвника групи по роботi з цiнними паперами вiддiлу по роботi з корпоративними клiєнтами ДФ ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (2005 р.), економiста ТОВ "Приднiпровська фiнансова компанiя" (2005-2007 рр.), заступника директора ТОВ "ТIС "ПЕРСПЕКТИВА" (2007 р.), директора ТОВ "Центральний Брокер" (2007-2009 рр.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Розмiр виплаченої винагороди за 2010 рiк склав  5469,51 грн. Винагороди у натуральнй формi не отримував.

Паспортнi данi не надаються.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гуржий Наталiя Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н 01.01.1900 д/н

6.1.4. Рік народження**

            1974

6.1.5. Освіта**

            повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ "ФБ "Перспектива", юрист

6.1.8. Опис

             Має повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" та посадової iнструкцiї. Займана посада є основним мiсцем роботи. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: головного державного податкового ревiзора - iнспектора ДПА у Днiпропетровськiй областi (2004 - 2006 рр.), юриста ЗАТ "МТ" (2006 - 2007 рр.), юриста ЗАТ "ЮС" (2008 р.). ПАТ "ФБ "Перспектива" основне мiсце роботи.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди за 2010 рiк склав 5368,28 грн.

Паспортнi данi не надаються.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Голова Бiржової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мiлюшко Едуард Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н 01.01.1900 д/н

6.1.4. Рік народження**

            1963

6.1.5. Освіта**

            повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ "ФБ "Перспектива", директор 29.01.2008 - 03.08.2009 рр.

6.1.8. Опис

            Має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом своєї дiяльностi займав посади: начальника Управлiння кредитування в нацiональнiй та iноземнiй валютах ЗАТ "Фiнансовий Союз Банк" (2004 р.), комерцiйного директора ТОВ "Дiаком" (2004 - 2005 рр.), директора ТОВ "ТIС "Перспектива" (2006 - 2007 рр.), директора ВАТ "ФБ "Перспектива" (2008 - 2009 рр.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Розмiр виплаченої винагороди за 2010 рiк склав  5346,72  грн.  Винагороди у натуральнй формi не отримував.

Паспортнi данi не надаються.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член Бiржової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Шевчук Костянтин Дмитрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н 01.01.1900 д/н

6.1.4. Рік народження**

            1975

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ", заступник директора 10.06.2004 - 01.06.2005 рр.

6.1.8. Опис

            Має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива". Займав посаду заступника директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.), з 01.06.2005 р. - директор ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ", мiсцезнаходження пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф. 29. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi,  i в натуральнiй формi в 2010 р. вiд емiтента не отримував.

Паспортнi данi не надаються.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член Бiржової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дмитренко Iван Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н 01.01.1900 д/н

6.1.4. Рік народження**

            1980

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ПрАТ "Альтана Капiтал", начальник вiддiлу торгових операцiй

6.1.8. Опис

            Має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива". Дмитренко I.I. протягом своєї дiяльностi обiймав посади: провiдного спецiалiста вiддiлу фондових операцiй, провiдного фiнансового аналiтика, менеджера проектiв, директора, генерального директора, менеджер по розвитку бiзнесу, начальник вiддiлу торгових операцiй. Зараз обiймає посади: Фондова бiржа "ПФТС", 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, начальник вiддiлу фондових операцiй.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди в тому числi  i в натуральнiй формi у 2010 роцi вiд емiтента не отримував

Паспортнi данi не надаються.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член Бiржової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Голобородько Свiтлана Сергiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н 01.01.1900 д/н

6.1.4. Рік народження**

            1982

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ТОВ "Центральний Брокер", директор

6.1.8. Опис

            Має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива". Голобородько С.С. протягом своєї дiяльностi обiймала посади: брокера, начальника вiддiлу облiкових операцiй та фiнансового аналiзу Департаменту iнвестицiй, провiдного фахiвця з питань торгiвлi цiнними паперами, директора.

Зараз обiймає посаду: данi вiдсутнi

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi i у натуральнiй формi у 2010 роцi вiд емiтента не отримувала.

Паспортнi данi не надаються.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член Бiржової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Каменська Марина Андрiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н 01.01.1900 д/н

6.1.4. Рік народження**

            1956

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ТОВ фiрма "Реєстратор", директор

6.1.8. Опис

            Має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива". Каменська М.А. протягом своєї дiяльностi обiймала посади: головного спецiалiста по АСУ, помiчника голови по загальним питанням, адмiнiстратора бази даних, директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зараз обiймає посаду директора ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

Винагороди, в тому числi i у натуральнiй формi у 2010 роцi вiд емiтента не отримувала.

Паспортнi данi не надаються.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сирота Тетяна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н 01.01.1900 д/н

6.1.4. Рік народження**

            1965

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз", начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами

6.1.8. Опис

            Має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива". Обiймає посаду: ПАТ "ФБ "Перспектива" - головний фахiвець вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв, мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: менеджера ТОВ "Телетрейд Консалтiнг" (2004 - 2008 рр.), менеджера (управителя) з регiонального розвитку ЗАТ "Iнвестицiйна фiнансова компанiя "АРТ - Капiтал" (2008 р.), ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз", начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди, у тому числi, i в натуральнiй формi у 2010 роцi вiд емiтента не отримувала.

Паспортнi данi не надаються.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

ПАТ "Дом- Iнвест"

34497042

 Дніпропетровська обл.  49000 м.Днiпропетровськ Ленiна, 30

07.10.2010

 4355485282

87,10970564

4355485282

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Усього

4355485282

87,10970564

 4355485282

0

0

0

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення

 


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

11.02.2010

 

Кворум зборів

97,35

 

Опис

Порядок денний:

1. Про затвердження розподiльного балансу Товариства.

2. Про затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.

3. Про вiдкликання та обрання членiв Бiржової ради Товариства.

4. Про вирiшення iнших питань, пов'язаних з реорганiзацiєю Товариства.

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Голова Бiржової ради. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi.

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

08.07.2010

 

Кворум зборів

97,3468

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

2. Про вихiд Товариства зi складу учасникiв ТОВ "Юридична компанiя "Дiлова експертиза" шляхом вiдступлення частки в статутному капiталi ТОВ "Юридична компанiя "Дiлова експертиза".

3. Надання директору товариства повноважень на представлення iнтересiв товариства пiд час проведення позачергових Загальних зборiв ТОВ "Юридична компанiя "Дiлова експертиза".

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Голова Бiржової ради. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi.

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

22.07.2010

 

Кворум зборів

97,3468

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

2. Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї.

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Голова Бiржової ради. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi.

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

18.10.2010

 

Кворум зборів

97,14679638

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

2. Про вiдкликання та обрання членiв Бiржової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Бiржової ради, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно- правових договорiв з членами Бiржової ради.

3. Про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску), про обрання депозитарiю i зберiгача Товариства та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю.

4. Прийняття рiшення про припинення дiї договору, укладеного з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру.

5. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.

6. Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї.

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Голова Бiржової ради. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. 2 питання порядку денного було вирiшено по сутi не розглядати.

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

30.04.2010

 

Кворум зборів

97,43

 

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

             1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

             2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2010 рiк.

             3. Звiт Бiржової ради Товариства за 2009 рiк.

             4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2009 рiк.

             5.  Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2009 рiк.

             6.  Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2009 рiк.     

             7. Про вiдкликання та обрання членiв Бiржової ради Товариства.

             8.  Про збiльшення  розмiру статутного  капiталу  Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

9.             Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства.

10.           Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.

11.           Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:

-              затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються для закритого (приватного) розмiщення;

-              прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково);

-              затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй;

-              прийняття рiшення про вiдмову вiд закритого (приватного) розмiщення акцiй та повернення коштiв, внесених в оплату за акцiї.

            12. Визначення уповноважених осiб Товариства для проведення та здiйснення закритого (приватного) розмiщення акцiй та усiх, пов'язаних з цим дiй.

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було.

 

 
       

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Юнiверсал Секьюрiтiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987859

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м.Днiпропетровськ Ленiна, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№498080

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.11.2009

Міжміський код та телефон

0563739794

Факс

0563739782

Вид діяльності

 дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

термiн дiї лiцензiї з 28.07.2007 р. до 28.07.2012 р.

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Бiржi вiд 18.10.2010р. визначено дату припинення ведення реєстру 27.12.2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КонцептАудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36981054

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м.Днiпропетровськ вул. Московська, буд 7, офiс 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№4354

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.03.2010

Міжміський код та телефон

0567448914

Факс

0567448914

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Термiн дiї свiдоцтва до 25.03.2015р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

 м.Київ  01001 м.Київ Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0442796401

Факс

0443777018

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї з 19.09.2006 р. до 19.09.2016р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

 м.Київ  01001 м.Київ Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №397921

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.04.2008

Міжміський код та телефон

0442796401

Факс

0443777018

Вид діяльності

розрахунково-клiрингова дiяльнiсть

Опис

Термiн дiї лiцензiї з 21.04.2008 р. до 21.04.2018 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

 м.Київ  04107 м.Київ Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854240

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї з 27.05.2009 р. до 27.05.2019 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

 м.Київ  04107 м.Київ Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498005

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854240

Вид діяльності

розрахунково-клiрингова дiяльнiсть

Опис

Термiн дiї лiцензiї з 03.06.2009 р. до 03.06.2019 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№498072

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.11.2009

Міжміський код та телефон

056 372 97 92

Факс

0563739781

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 07.09.2012 року

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.11.2010

1012/1/10

Державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000031843

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,010

5000000000

50 000 000,000

100

Опис

Цiннi папери пройшли процедуру лiстингу на фондовiй бiржi ПАТ <ФБ <Перспектива> 05.08.2010р.

Цiннi папери переведенi до Котирувального списку ПАТ <ФБ <Перспектива> другого рiвня лiстингу згiдно Рiшення № 10/08/05-01 вiд 05.08.2010 р. Шляхом видiлу з ПАТ "ФБ "ПЕрспектива"  Публiчного акцiонерного товариства "Комунiкацiйний фондовий центр" та обмiну вiдповiдної кiлькостi акцiй у статутному капiталi Товариства на акцiї у статутному капiталi новостворюваного Товариства зменшився статутний капiтал ПАТ "ФБ "Перспектива" i складав 36 000 000 (тридцять шiсть мiльйонiв) грн. Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 30.04.2010р. прийнято рiшення про пзбiльшення стутуного капiталу на 14 000 000 (чотирнадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство створено у 2006 роцi для органiзацiї активних торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами.

29.01.2008 року установчими зборами засновникiв було прийнято рiшення про заснування вiдкритого акцiонерного товариства шляхом перетворення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi - Бiржа).

            Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi вiд 03.08.2009 року (протокол № 09/08/03-01) у зв'язку iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдбулась змiна найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива".

Бiржа є одним з найбiльш динамiчних органiзаторiв торгiвлi на нацiональному фондовому ринку. Кiлькiсть членiв Бiржi зросла за 2007-2010 роки у 25 разiв, з 4 до 100 осiб. За цим показником Бiржа посiдає 4 мiсце в Українi, поступаючись ПрАТ Фондова бiржа "ПФТС", ПАТ "Українська бiржа" та ПрАТ "УМВБ".

Першi торги на Бiржi почалися з листопада 2006 року. Протягом свого iснування обсяги та лiквiднiсть бiржових торгiв постiйно зростали:

Рік

Обсяг торгів, млн. грн.

Темпи зростання, разів

Місце на біржовому ринку

Частка біржового обігу цінних паперів, %

2006 рік (листопад-грудень)

5,2

 

7

0,02

2007 рік

436,6

83,0

5

1,24

2008 рік

1 374,5

3,1

2

3,64

2009 рік

11 412,4

8,3

2

32,40

2010 рік

36 699,5

3,2

2

27,87

 

Основними конкурентами Бiржi є ПрАТ Фондова бiржа "ПФТС", яка за наслiдками 2010 року посiла перше мiсце в Українi iз часткою загального бiржового обороту 46,6%, ПАТ "Українська бiржа" (третє мiсце, 20,9%), iншi 7 фондових бiрж, якi функцiонують в Українi, а також мiжнароднi фондовi бiржi, зацiкавленi у впровадженнi в бiржовий обiг цiнних паперiв українських емiтентiв (емiтентiв, що володiють активами Українi).

Динамiчне зростання було обумовлене низкою факторiв:

"           проведення розрахункiв гарантоване за принципом DVP через всi депозитарiї: якi функцiонують в Українi (ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", ВАТ "Нацiональний депозитарiй України", Нацiональний банк України як депозитарiй державних цiнних паперiв),

"           постiйна диверсифiкацiя видiв ринкiв (проводяться торги на ринку аукцiону, ринку заявок, ринку розмiщення цiнних паперiв; ринку державних облiгацiй України, ринку емiсiйних похiдних тощо);

"           технологiчне лiдерство щодо постiйної оптимiзацiї програмного забезпечення учасника бiржових торгiв (Торговий термiнал BIT eTrade, вiддалений термiнал продавця при розмiщеннi/аукцiонi BIT eTrade IPO), що розроблюється професiйним розробником програмного забезпечення ТОВ "БIТ ПРОДАКШН" на спiльнiй програмнiй платформi з iншими програмними продуктами для впровадження технологiї системи наскрiзної обробки iнформацiї на принципах STP (Straight through processing) на всiх етапах обробки доручень/розпоряджень учасникiв бiржових торгiв;

"           забезпечення електронного документообiгу мiж учасниками бiржових торгiв, депозитарiями, платiжною органiзацiєю iз використанням послуг акредитованого центру сертифiкацiї ключiв (далi - ЦСК) ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" (створений пiд час реорганiзацiї Бiржi, шляхом видiлення, вiдповiдно до  Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi вiд 27.11.2009 року, протокол 09/11/27-01);

"           розширення кола учасникiв бiржових торгiв та фiнансових iнструментiв в обiгу з метою пiдвищення рiвня лiквiдностi бiржових торгiв;

"           переказ коштiв за договорами, укладеними на Бiржi, забезпечується платiжною органiзацiєю небанкiвської платiжної системи, створеної для проведення грошових розрахункiв за наслiдками бiржових торгiв. Побудова платiжної системи та модель розрахункiв вiдповiдає мiжнародним рекомендацiям щодо клiрингу та розрахункiв за цiнними паперами, зокрема щодо лояльної iнтеграцiї до iснуючої мiжбанкiвської системи переказу коштiв в країнi.

 Результати торгiв ПАТ "ФБ "Перспектива" за 2010 р. в розрiзi фiнансових iнструментiв:

Вид цiнних паперiв

Обсяг торгiв, (млн. грн.)

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальному обсягу торгів на біржовому ринку*, %

Місце на біржовому ринку

Акцiї

23 191,10

63,3%

44,2%

1

ОВДП

6 287,01

17,2%

10,3%

2

Інвестиційні сертифікати

6 331,46

 

17,3%

88,7%

1

Облігації підприємств

757,02

2,1%

11,4%

5

Опціонні сертифікати

81,32

0,2%

61,6%

1

*- за оперативними даними ДКЦПФР

 

Найбiльший обсяг торгiв (98,1%) забезпечено на ринку заявок Бiржi, найбiльш прогресивному ринку, де розраховується бiржовий курс, зокрема 16,9% на ринку державних облiгацiй України; на суму 571,5 млн. грн. укладенi договори на ринку розмiщення (1,6% загального обсягу торгiв на Бiржi) та на суму 135,8 млн. грн. - на ринку аукцiону (0,4%).

Пiдвищення лiквiдностi торгiв виразилося не тiльки у збiльшеннi обсягу бiржових торгiв (у 3.2 рази порiвняно iз попереднiм роком), але й у збiльшеннi кiлькостi бiржових договорiв до 34,58 тис. (у 11 разiв).

Станом на 31.12.2010 р. у Бiржовому списку перебувало 92 цiнних паперiв: 28 - у котирувальному списку другого рiвня та 64 - у списку позалiстингових цiнних паперiв. Наразi кiлькiсть лiстингових цiнних паперiв на Бiржi стабiльно зростає завдяки досягнутiй високiй лiквiдностi бiржових торгiв (30,4% цiнних паперiв, що мають обiг на бiржi, включенi до бiржового реєстру); справедлива вартiсть цiнних паперiв на Бiржi досягається жорсткими вимогами до формування бiржового курсу.

ПАТ ФБ "Перспектива" - єдина в Українi бiржа, яка повноцiнно впровадила електронний документообiг (ЕДО). Бiржа була зареєстрована як Центр сертифiкацiї ключiв (ЦСК) у 2008 роцi, в 2009 роцi завершено процедуру акредитацiї ЦСК, що створило можливiсть обслуговувати не лише приватнi, але й державнi установи. В досить короткi термiни ЦСК Бiржi сформувався як окремий пiдроздiл з бiльш широким, нiж у Бiржi, колом клiєнтiв, тому акцiонерами Бiржi було прийняте рiшення про перетворення ЦСК Бiржi в окрему юридичну особу. У 2010 роцi зареєстровано ПАТ ЦСК "Комунiкацiйний фондовий центр". В груднi 2010 р. ЦСК ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" отримав статус акредитованого та був внесений до Реєстру суб'єктiв акредитованих ЦСК (реєстр. № 23). Засоби криптографiчного захисту iнформацiї, впровадженi на Бiржi, вiдповiдають вимогам українського законодавства, що пiдтверджено Експертним висновком Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України.

Для забезпечення ефективної взаємодiї мiж бiржовою, депозитарною та платiжною системами України створено внутрiшньодержавну небанкiвську платiжну систему "Розрахункова фондова система" (далi - РФС), що дiє на пiдставi Дозволу НБУ на здiйснення розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв, Лiцензiї Держфiнпослуг на здiйснення переказу коштiв небанкiвськими фiнансовими установами. До складу РФС входять: платiжна органiзацiя РФС - ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi Кредитнi Технологiї"; члени РФС - комерцiйнi банки; учасники РФС - торговцi цiнними паперами, якi одночасно є учасниками бiржових торгiв. В 2010 роцi в РФС було розраховано 34 тис. транзакцiй на загальну суму 29,2 млрд. грн.

Бiржа має провiднi позицiї на бiржовому ринку i щодо розмiру статутного капiталу.  Протоколом чергових загальних зборiв Бiржi вiд 30.04.2010 р. прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу. Розмiр статутного капiталу пiсля збiльшення складає 50 млн. грн., подiлений на 5 млрд. штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер 1012/1/10, дата реєстрацiї 04.11.2010р.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна структура Бiржi  має наступнi складовi:

Загальнi Збори акцiонерiв (пiдпорядкування: Бiржова рада, Ревiзiйна комiсiя);

Бiржова рада (пiдпорядкування: директор, члени Бiржi);

Директор (пiдпорядкування: головний бухгалтер, заступник директора з розвитку, юридичний вiддiл, вiддiл розвитку бiзнесу, вiддiл з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв, вiддiл iнформацiйних технологiй, адмiнiстративний вiддiл.

Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом 2010 року пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана облiкова полiтика  вiдповiдає  вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2010 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996 -XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку та наказу "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку у ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" в 2010 роцi." вiд  04.01.10р. №1.  Прийнята облiкова полiтика протягом 2010 року не змiнювалась.

     Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв    здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 "Основнi засоби". Основними засобами  визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше  1 000 грн.

     Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за прямолiнiйним методом.

               Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше  1 000 грн. Нарахування амортизацiї по групi "Iншi необоротнi матерiальнi активи" проводяться в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi.

              Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюються прямолiнiйним методом. Амортизацiя НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА.

              Метод оцiнки  вартостi запасiв  - метод iдентiфiкованої собiвартостi.

              Метод оцiнки  фiнансових iнвестицiй  - по собiвартостi.

     При визначеннi доходу та витрат  в звiтному перiодi використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.

     Витрати  у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здiйсненi.

 

              На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп'ютерної програми "1С-бухгалтерiя".

 

 

Текст аудиторського висновку

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"  складена вiдповiдно до законодавства України та справедливо i достовiрно вiдображає iнформацiю щодо фiнансового стану Товариства станом на 31 грудня 2010 року та результатiв дiяльностi i руху грошових коштiв Товариства за рiк, що минув на зазначену дату.

 

Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на той факт, що фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу Товариством вiдображаються за собiвартiстю, без урахування змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування.

 

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ

 

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 "Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку".

 

1. Активи

За станом на 31.12.2010р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2010 року  збiльшились на 16,3% i вiдповiдно складають 50 212 тис. грн.

 

Зростання активiв вiдбулося в основному за рахунок придбання довгострокових  фiнансових iнвестицiй.

 

На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

 

2. Зобов'язання 

Станом на 31.12.2010 р. загальнi зобов'язання Товариства  за 2010 рiк зменшились  на 48,5% до рiвня 211 тис. грн.

 

Зменшення зобов'язань вiдбулось за рахунок скорочення  поточних зобов'язань.

 

На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

 

3. Власний капiтал

На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та  у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

 

Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кiнець року, тис.грн.

Статутний капiтал

50 000

Нерозподiлений прибуток

1

Всього

50 001

 

4. Вартiсть чистих активiв

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2010р. становить 50 001 тис.грн.

 

Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).

 

5. Сплата статутного фонду

На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2010 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.

Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту (затвердженого рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №10/07/22-01 вiд  22.07.2010р., зареєстровано 26.07.2010р. №12241050009041155)

Вiдповiдно до зазначеної редакцiї статуту статутний фонд Товариства становить 50 000 000 (П'ятдесят мiльйонiв) гривень. Статутний фонд подiляється на                      5 000 000 000 (П'ять мiльярдiв) штук простих  iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,01 (Нуль) гривень,  1 (Одна) копiйка .

Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни в розмiрi  статутного капiталу:

 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про його реорганiзацiю (протокол №09/11/27-01 вiд 25- 27 листопада  2009 року)  шляхом видiлу з нього ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР".

 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА  БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (протокол №10/02-01 вiд 11.02.2010р.) було прийняте рiшення про передачу ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР", що видiляється зi складу Товариства частини майна, прав та обов'язкiв вiдповiдно до розподiльчого балансу.  На цих же зборах було прийняте рiшення про затвердження розподiльчого балансу Товариства та ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" станом на 11.02.2010 року, яким передбачено передачу частини Статутного фонду Товариства в розмiрi 5 000 000,0 (п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

 

30.04.2010р. черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №10/04/30-01 вiд 30.04.2010 р.) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства на 14 000 000 (чотирнадцять мiльйонiв) грн. 00 коп. за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй (форма iснування - документарна) у кiлькостi 1 400 000 000 (один мiльярд чотириста мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 01 (одна) копiйка.

 

22 липня 2010р. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ДОМ-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34497042) здiйснило безготiвкове перерахування на поточний рахунок Товариства №26507030000013 в ПАТ "ВiЕйБi Банк" за платiжним дорученням №44 вiд 22.07.2010р. в сумi 3 400 000 (три  мiльйони чотириста тисяч) гривень 00 копiйок з призначенням платежу: "Оплата за прост iмiеннi акцiї зг. дог. куп-прод.(розмiщення) акцiй ПАТ ФБ Перспектива № 10/07/09-03 вiд 09.07.10 без ПДВ".

 

22 липня 2010р. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ДОМ-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34497042) здiйснило безготiвкове перерахування на поточний рахунок Товариства №26507030000013 в ПАТ "ВiЕйБi Банк" за платiжним дорученням №45 вiд 22.07.2010р. в сумi 1 266 667 (один  мiльйон шiстсот шiстдесят шiсть тисяч шiстсот шiстдесят сiм) гривень 00 копiйок з призначенням платежу: "Оплата за прост iмiеннi акцiї зг. дог. куп-прод.(розмiщення) акцiй ПАТ ФБ Перспектива № 10/07/09-03 вiд 09.07.10 без ПДВ".

 

12 липня 2010р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ"  (код ЄДРПОУ 32987822) здiйснило безготiвкове перерахування на поточний рахунок Товариства №26507030000013 в ПАТ "ВiЕйБi Банк" за платiжним дорученням №2 вiд 12.07.2010р. в сумi 4 666 666 (чотири  мiльйони шiстсот шiстдесят шiсть тисяч шiстсот шiстдесят шiсть) гривень 00 копiйок з призначенням платежу: "СПЛАТА ЗА ПРОСТI IМЕННI АКЦIЇ(РОЗМIЩЕННЯ)ПАТ ФБ ПЕРСПЕКТИВА,ЗГ.ДОГ.№10/07/09-01;В-7468/10ВIД 09/07/10 БЕЗ ПДВ".

 

12 липня 2010р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"  (код ЄДРПОУ 34560611) здiйснило безготiвкове перерахування на поточний рахунок Товариства №26507030000013 в ПАТ "ВiЕйБi Банк" за платiжним дорученням №0000000003 вiд 12.07.2010р. в сумi 4 666 667 (чотири  мiльйони шiстсот шiстдесят шiсть тисяч шiстсот шiстдесят сiм) гривень 00 копiйок з призначенням платежу: "Сплата за акц.пр.iм.(розмiш)ФБ Перспектив згiдно дог.№В-7982/10 вiд 09/07/2010 без ПДВ".

 

 

22.07.2010р.  директором товариства (наказ № 13-о) затверджено:

- результати закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (у вiдповiдностi з протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства №10/04/30-01 вiд 30.04.2010 р.)  в кiлькостi 1 400 000 000 (один мiльярд чотириста мiльйонiв) штук  на загальну номiнальну вартiсть14 000 000 (чотирнадцять мiльйонiв) гривень. 00 копiйок в повному обсязi на  пiдставi договорiв купiвлi-продажу  (розмiщення) акцiй та заяв;

- звiт  про результати закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"  в кiлькостi 1 400 000 000 (один мiльярд чотириста мiльйонiв) штук  на загальну номiнальну вартiсть 14 000 000 (чотирнадцять мiльйонiв) гривень. 00 копiйок.

    Випуск акцiй зареєстровано 4 листопада 2010 року, про що  Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане свiдоцтво  №1012/1/10.

 

6. Фiнансовий результат за звiтний перiод

Чистий збиток за звiтний перiод складає 1 770 тис. грн.

 

За 2010 р. Товариством отримано доходiв у сумi 21 086 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають iншi доходи.

 

Витрати Товариства за 2010 рiк складають  22 856 тис. грн.

 

Основними складовими витрат є  iншi витрати, адмiнiстративнi витрати.

 

На нашу думку, iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства "обсяг чистого прибутку(збитку)" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

 

Iнша iнформацiя

 

7. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку.

 

8.1. Протягом 2010 року випуск власних боргових цiнних паперiв Товариством не здiйснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2010 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi.

 

9. Протягом 2010 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.

 

10. Станом на 31 грудня 2010 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.

 

11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

 

Протягом 2010 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":

 

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ

ЗМIСТ IНФОРМАЦIЇ

1

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО РОЗМIЩЕННЯ ЦIННИХ ПАПЕРIВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВIДСОТКIВ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ

30.04.2010р. черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ФБ" Перспектива" (протокол №10/04/30-01 вiд 30.04.2010 р.) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства на 14 000 000 (чотирнадцять мiльйонiв) грн. 00 коп. за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй (форма iснування - документарна) у кiлькостi 1 400 000 000 (один мiльярд чотириста мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 01 (одна) копiйка.

Запропонована цiна 0 (нуль) гривень 01 (одна) копiйка за 1 (одну) акцiю визначена Бiржовою Радою Товариства (протокол б/н вiд 26.02.2010 р.) на пiдставi довiдки ПАТ "ФБ "Перспектива" вих. №10/02/26-02 вiд 26.02.2010р

. Iнформацiя про розмiщення акцiй, яке може призвести до змiни власника великого пакета акцiй, або збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, на момент прийняття рiшення вiдсутня. ПАТ "Дом-Iнвест" власник пакета акцiй Товариства в кiлькостi 1 491 196 138 штук простих iменних акцiй, що становить 41,4221149512 % статутного капiталу Товариства до розмiщення акцiй. ПАТ "Тера-Iнвест" власник пакета акцiй Товариства в кiлькостi 2 012 845 729 штук простих iменних акцiй, що становить 55,9123813659 % статутного капiталу Товариства до розмiщення акцiй.

Станом на 30.04.2010 р. спiввiдношення кiлькостi акцiй, що розмiщуються до розмiру статутного капiталу - 138,88888 %; акцiї, якi знаходяться в обiгу, складають 100 % зареєстрованого статутного капiталу Товариства. Права, якi отримують iнвестори в акцiї, що розмiщуються, такi самi, як права акцiонерiв товариства, є рiвними та визначенi у Статутi та чинному законодавствi. Спосiб оплати: виключно грошовi кошти в нацiональнiй валютi України. Мета розмiщення акцiй та напрями використання отриманих коштiв - збiльшення статутного капiталу Товариства для забезпечення статутної дiяльностi та розвитку Товариства. Товариство зобов'язується не використовувати залученi вiд закритого (приватного) розмiщення акцiй кошти для покриття збиткiв. Голова та секретар загальних зборiв акцiонерiв Товариства не придбавали i не придбаватимуть акцiї Товариства. Збиткiв, пов'язаних з змiною статутного капiталу, для акцiонерiв не передбачається. Конвертацiя цiнних паперiв умовами закритого (приватного) розмiщення не передбачена. Iншої суттєвої iнформацiї немає.

2

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ВИКУП ВЛАСНИХ АКЦIЙ

_____

3

ФАКТИ ЛIСТИНГУ/ДЕЛIСТИНГУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ НА ФОНДОВIЙ БIРЖI

Дата дiї: 05.08.2010 р. Дiя: лiстинг. Найменування фондової бiржi: ПАТ "ФБ "Перспектива". Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi iменнi; номiнальна вартiсть: 0,01 грн. за одну акцiю, загальна номiнальна вартiсть: 50 000 000,00 грн.; кiлькiсть цiнних паперiв:

5 000 000 000 штук. Частка вiд розмiру статутного капiталу, яку складають цiннi папери, щодо яких вчинена дiя (у вiдсотках): 100%.

                        Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних

 паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 02 червня 2010 р., №314/1/10, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi iменнi, документарна.

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента: протокол засiдання Бiржової ради №10/08/05-01 вiд 05.08.2010р. про включення в лiстинг ПАТ "ФБ "Перспектива" цiнних паперiв емiтента.

Дата включення цiнних паперiв емiтента у лiстинг фондової бiржi (ПАТ "ФБ "Перспектива"): 05.08.2010р. Цiннi папери переведенi до Котирувального списку ПАТ "ФБ "Перспектива" другого рiвня лiстингу згiдно Рiшення № 10/08/05-01 вiд 05.08.2010 р.

Права власникiв цiнних паперiв емiтента, що знаходяться у лiстингу ПАТ "ФБ "Перспектива", визначенi у Статутi ПАТ "ФБ "Перспектива".

4

ОТРИМАННЯ ПОЗИКИ АБО КРЕДИТУ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВIДСОТКIВ АКТИВIВ ЕМIТЕНТА

_____

  5

ЗМIНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСIБ ЕМIТЕНТА

1. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далi - Товариство), протокол №10/02/11-01 вiд 11.02.2010 р.

1) у зв'язку з неможливiстю виконання Вдовичем Олегом Миколайовичем та Карпенко Леонiдом Вiкторовичем своїх

 обов'язкiв, з 11.02.2010 р. вiдкликано Бiржову раду Товариства у попередньому складi (який був обраний рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "ФБ ПЕРСПЕКТИВА" вiд 03.08.2009р.):

- Мiлюшка Едуарда Iвановича (Голова Бiржової ради) (паспорт АЕ № 010013 виданий 22.05.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), представника ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ", який займав цю посаду з 04.08.2009р. ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ" володiє 2000 штуками акцiй емiтента, що становить 0,0000487805 % в статутному капiталi емiтента.

- Шевчука Костянтина Дмитровича (паспорт МН № 046049 виданий 25.04.2001р. Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi), представника ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "КУБ", який займав цю посаду з 04.08.2009р. ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "КУБ" володiє 5385 штуками акцiй емiтента, що становить 0,0001313415 % в статутному капiталi емiтента.

.

- Карпенко Леонiда Вiкторовича (паспорт ВА № 369248 виданий 16.08.1996р. Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi), представника ЗАТ "УНIВЕР КАПIТАЛ", який займав цю посаду з 04.08.2009р. ЗАТ "УНIВЕР КАПIТАЛ" володiє 3250000 штуками акцiй емiтента, що становить 0,0792682927 % в статутному капiталi емiтента.

- Амелiна Анатолiя Iгоровича (паспорт ВА № 496271 виданий 04.10.1996р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi), представника ПрАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ", який займав цю посаду з 04.08.2009р. ПрАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ" володiє 3250000 штуками акцiй емiтента, що становить 0,0792682927 % в статутному капiталi емiтента.

- Вдовича Олега Миколайовича (паспорт СО № 015040 виданий 02.02.1999р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), представника ТОВ "ФIМА IНТЕРНЕШНЛ КИЇВ", який займав цю посаду з 04.08.2009р. ТОВ "ФIМА IНТЕРНЕШНЛ КИЇВ" володiє 1000 штуками акцiй емiтента, що становить 0,0000243902% в статутному капiталi емiтента.

                        Всi зазначенi фiзичнi особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

2) з 12.02.2010 р. обрано на посаду членiв Бiржової ради строком на три роки наступних осiб:

- Мiлюшка Едуарда Iвановича (паспорт АЕ № 010013, виданий 22.05.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), представника ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ". Мiлюшко Е.I протягом своєї дiяльностi обiймав посади: провiдного, головного фахiвця вiддiлу по роботi з цiнними паперами, начальника того ж вiддiлу, начальника вiддiлу вексельного обiгу, головного економiста вiддiлу цiнних паперiв, начальника кредитного вiддiлу, головного спецiалiста вiддiлу активно-пасивних операцiй, начальника управлiння активних операцiй, начальника Управлiння кредитування в нацiональнiй та iноземнiй валютах, комерцiйного директора, директора.

- Шевчука Костянтина Дмитровича (паспорт МН № 046049, виданий 25.04.2001р. Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi), представника ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "КУБ". Шевчук К.Д. протягом своєї дiяльностi обiймав посади: начальника вiддiлу фiнансового монiторингу Державної комiсiї з регулювання ринку фiнансових послуг України, заступника директора, директора.

- Каменську Марину Андрiївну (паспорт АЕ №917878, виданий 23.12.1997 р. Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), представника ПАТ "ТЕРА - IНВЕСТ". Каменська М.А. протягом своєї дiяльностi обiймала посади:

 головного спецiалiста по АСУ, помiчника голови по загальним питанням, адмiнiстратора бази даних, директора.

- Амелiна Анатолiя Iгоровича (паспорт ВА № 496271, виданий 04.10.1996р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi), представника ПрАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ". Амелiн А.I. протягом своєї дiяльностi обiймав посади: брокера, начальника торгового вiддiлу, Генерального директора.

- Фуголя Євгена Iвановича (паспорт АК №861728, виданий 05.05.2000р. Довгинцiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi), представник ПАТ "ДОМ - IНВЕСТ". Фуголь Є. I. протягом своєї дiяльностi обiймав посади юрисконсульта.

Всi зазначенi фiзичнi особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

2. Вiдповiдно до рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далi - Товариство), протокол №10/04/30-01 вiд 30.04.2010 р.

1) у зв'язку з неможливiстю виконання Амелiним Анатолiєм Iгоровичем та Фуголєм Євгеном Iвановичем своїх обов'язкiв, з 30.04.2010р. вiдкликано Бiржову раду Товариства у попередньому складi (який був обраний рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "ФБ ПЕРСПЕКТИВА" вiд 11.02.2010р.):

 

- Мiлюшка Едуарда Iвановича (паспорт АЕ № 010013, виданий 22.05.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), представника ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ". Мiлюшко Е.I протягом своєї дiяльностi обiймав посади: провiдного, головного фахiвця вiддiлу по роботi з цiнними паперами, начальника того ж вiддiлу, начальника вiддiлу вексельного обiгу, головного економiста вiддiлу цiнних паперiв, начальника кредитного вiддiлу, головного спецiалiста вiддiлу активно-пасивних операцiй, начальника управлiння активних операцiй, начальника Управлiння кредитування в нацiональнiй та iноземнiй валютах, комерцiйного директора, директора.

                       

- Шевчука Костянтина Дмитровича (паспорт МН № 046049,

 виданий 25.04.2001р. Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi), представника ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "КУБ". Шевчук К.Д. протягом своєї дiяльностi обiймав посади: начальника вiддiлу фiнансового монiторингу Державної комiсiї з регулювання ринку фiнансових послуг України, заступника директора, директора.

- Каменську Марину Андрiївну (паспорт АЕ №917878, виданий 23.12.1997 р. Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), представника ПАТ "ТЕРА - IНВЕСТ". Каменська М.А. протягом своєї дiяльностi обiймала посади: головного спецiалiста по АСУ, помiчника голови по

 загальним питанням, адмiнiстратора бази даних, директора.

- Амелiна Анатолiя Iгоровича (паспорт ВА № 496271, виданий 04.10.1996р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi), представника ПрАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ". Амелiн А.I. протягом своєї дiяльностi обiймав посади: брокера, начальника торгового вiддiлу, Генерального директора.

- Фуголя Євгена Iвановича (паспорт АК №861728, виданий 05.05.2000р. Довгинцiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi), представник ПАТ "ДОМ - IНВЕСТ". Фуголь Є. I. протягом своєї дiяльностi обiймав посади юрисконсульта.

Всi зазначенi фiзичнi особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

2) з 03.05.2010 р. обрано на посаду членiв Бiржової ради строком на три роки наступних осiб:

- Мiлюшка Едуарда Iвановича (паспорт АЕ № 010013, виданий 22.05.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), представника ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ". Мiлюшко Е.I протягом своєї дiяльностi обiймав посади: провiдного, головного фахiвця вiддiлу по роботi з цiнними паперами, начальника того ж вiддiлу, начальника вiддiлу вексельного обiгу, головного економiста вiддiлу цiнних паперiв, начальника кредитного вiддiлу, головного спецiалiста вiддiлу активно-пасивних операцiй, начальника управлiння активних операцiй, начальника Управлiння кредитування в нацiональнiй та iноземнiй валютах, комерцiйного директора, директора.

- Шевчука Костянтина Дмитровича (паспорт МН № 046049, виданий 25.04.2001р. Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi), представника ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "КУБ". Шевчук К.Д. протягом своєї дiяльностi обiймав посади: начальника вiддiлу фiнансового монiторингу Державної комiсiї з регулювання ринку фiнансових послуг України, заступника директора, директора.

- Каменську Марину Андрiївну (паспорт АЕ №917878, виданий 23.12.1997 р. Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), представника ПАТ "ТЕРА - IНВЕСТ". Каменська М.А. протягом своєї дiяльностi обiймала посади: головного спецiалiста по АСУ, помiчника голови по загальним питанням, адмiнiстратора бази даних, директора.

- Дмитренко Iвана Iвановича (паспорт ВА № 517428, виданий

 26.11.1996р. Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi), представника ПрАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ". Дмитренко I.I. протягом своєї дiяльностi обiймав посади: провiдного спецiалiста вiддiлу фондових операцiй, провiдного фiнансового аналiтика, менеджера проектiв, директора, генерального директора, менеджер по розвитку бiзнесу, начальник вiддiлу торгових операцiй.

- Голобородько Свiтлану Сергiївну (паспорт АК №470759, виданий

                         25.03.1999 р. Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi), представник ПАТ "ДОМ - IНВЕСТ". Голобородько С.С. протягом своєї дiяльностi обiймала посади: брокера, начальника вiддiлу облiкових операцiй та фiнансового аналiзу Департаменту iнвестицiй, провiдного фахiвця з питань торгiвлi цiнними паперами, директора.

Всi зазначенi фiзичнi особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

6

ЗМIНУ ВЛАСНИКIВ АКЦIЙ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 I БIЛЬШЕ ВIДСОТКIВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ

1. ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" (далi - Товариство) повiдомляє, що 30.09.2010 р. вiд реєстратора ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", який здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства (лiцензiя АВ № 498080 вiд 30.11.2009 р.) було отримано повiдомлення про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з урахуванням розмiру збiльшення статутного капiталу. Пакет власника акцiй ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) збiльшився з 41,4221149444% (1491196138 штук голосуючих акцiй) до 78,41417134% статутного капiталу Товариства (3920708567 штук голосуючих акцiй). Пакет власника акцiй ПАТ "ТЕРА-IНВЕСТ" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) зменшився на 55,9123813611% (2012845729 штук голосуючих акцiй) статутного капiталу Товариства. З урахуванням змiн, розмiр частки ПАТ "ТЕРА-IНВЕСТ" складає 0 % статутного капiталу Товариства.

2. ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" (далi - Товариство) повiдомляє, що 07.10.2010 р. вiд реєстратора ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", який здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства (лiцензiя АВ № 498080 вiд 30.11.2009 р.) було отримано повiдомлення про:

1.Внесення 06.10.2010 р. змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) збiльшився з 78,41417134% статутного капiталу Товариства (3920708567 штук голосуючих акцiй) до 82,766319 % статутного капiталу Товариства (4138315948 штук голосуючих акцiй);

2. Внесення 07.10.2010 р. змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) збiльшився з 82,766319 % статутного капiталу Товариства (4138315948 штук голосуючих акцiй) до 87,109706 % статутного капiталу Товариства (4355485282 штук голосуючих акцiй).

7

РIШЕННЯ ЕМIТЕНТА ПРО УТВОРЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ФIЛIЙ, ПРЕДСТАВНИЦТВ

_____

8

РIШЕННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ЕМIТЕНТА ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ

_____

9

ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО ЕМIТЕНТА, ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ЙОГО САНАЦIЮ

_____

10

РIШЕННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ЕМIТЕНТА АБО СУДУ ПРО ПРИПИНЕННЯ АБО БАНКРУТСТВО ЕМIТЕНТА

_____

                       

            Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом дiяльностi Бiржi є здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Бiржа перша з органiзаторiв, де впроваджено з 2007 року торги на так званому "ринку заявок" (безперервний подвiйний аукцiон зустрiчних анонiмних заявок , Order-Driven Market), умови торгiв на якому унеможливлюють можливостi манiпулювання цiнами на бiржi. Бiржа системно пiдходить до впровадження процедур, що мiнiмiзуюють ризики укладання договорiв та виконання зобов`язань за укладеними договорами шляхом використання  ефективних систем розрахункiв за принципом Delivery vs Payment (DVP). Також ризики зменьшуються за рахунок збереження конфiденцiйностi iнформацiї щодо укладених на Бiржi договорiв внаслiдок впровадження мiж учасниками бiржових торгiв електронного документообiгу.

Бiржею реалiзовано найпоширенiший на сьогоднiшнiй день у свiтi та звичний для закордонних iнвесторiв метод проведення розмiщення цiнних паперiв - так званий "американський" метод формування книги заявок (Вook-building). Пiд термiном book-building розумiється метод розмiщення цiнних паперiв, при якому здiйснюється збiр заявок на придбання цiнних паперiв, формування книги (журналу) заявок (book), а пiсля закiнчення строку подання заявок укладаються договори на придбання цiнних паперiв.

В 2007-09 рр. послугами Бiржi по залученню iнвестицiй скористалися десятки емiтентiв, серед яких можна видiлити такi вiдомi компанiї, як ВАТ "Концерн Галнафтогаз", ЗАТ "Донецьксталь - металургiйний завод", Луганська мiська рада, ЗАТ ВО "КОНТI", ЗАТ "Фуршет", ВАТ "Енергомашспецсталь", ВАТ ВТБ Банк. На Бiржi мають обiг не тiльки корпоративнi цiннi папери пiдприємств, але i державнi облiгацiї України.

За даними рiчного звiту ДКЦПФР за 2007 рiк, доля Бiржi на ринку первинного розмiщення на органiзованому ринку цiнних паперiв України, склала 47% (0,43 млрд. грн. iз загального обсягу торгiв 0,93 млрд.грн.). У 2008 роцi обсяги розмiщення цiнних паперiв  збiльшилися до 1,3 млрд. грн. У 2009 роцi обсяги розмiщення цiнних паперiв  склали бiльше 1 млрд. грн.

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останнi п`ять рокiв Бiржею здiйснювалось придбання та продаж активiв, а саме: 

"           з метою здiйснення господарської дiяльностi було придбано у 2006 роцi сервер (модулi ПЕК СЕТ) та програмне забезпечення на загальну суму понад 230000,00 грн., у 2009 роцi придбано сервер на суму 191580,00 грн.;

"           з метою ведення iнвестицiйної дiяльностi та створення необхiдної iнфраструктури для забезпечення власної господарської дiяльностi та  заохочення клiєнтiв, були придбанi корпоративнi права юридичних осiб, дiяльнiсть яких пов`язана з дiяльнiстю товариства (товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) на загальну суму 35901472,74 грн. у 2008 роцi, 16077327,26 грн. у 2009 роцi.

Станом на дату складання цього звiту додаткове придбання активiв або здiйснення iнвестицiй не планується.

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування емiтента. На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2010 р.  знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 121 тис. грн.

Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2010 р. складає 61 %.

 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

- практично повна вiдсутнiсть на фондовому ринку блокiв клiрингових, депозитарних та платiжних процедур, що вiртуалiзує вiтчизняну бiржову систему, робить надмiрними її ризики.

- вiдсутнiсть ефективної взаємодiї мiж бiржовою та депозитарною системою;

- незначний iнтерес  до фондового ринку найбiльш масового iнвестора - населення, через неiнформованiсть та непрозорiсть процедур визначення ринкової вартостi цiнних паперiв навiть на органiзованому фондовому ринку.

 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення законодавства не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Дiяльнiсть Бiржi є прибутковою. Поточнi витрати вiдшкодовуються за рахунок  прибутку вiд  дiяльностi. Можливi шляхи покращення лiквiдностi емiтента: це збiльшення вартостi лiквiдних активiв, зменшення розмiрiв кредиторської заборгованостi.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Невиконанi догвори - 14

Сума невиконаних договорiв - 283000,00 тис. грн.

Очiкуванi прибутки 0

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Подальша оптимiзацiя системи розрахункiв на Бiржi пов'язана iз використанням рахункiв спецiалiзованої платiжної системи, створеної для обслуговування переказу коштiв мiж учасниками торгiв на Бiржi. 31.12.2008 р. Нацiональний банк України надав внутрiшньодержавнiй небанкiвськiй платiжнiй системi "Розрахункова фондова система" в особi платiжної органiзацiї ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї" дозвiл на здiйснення розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв. На сьогоднi в Українi немає аналогiв такiй платiжнiй системi, оскiльки ВНПС РФС створена як спецiалiзована система для створення надiйної i прозорої системи розрахункiв за договорами з цiнними паперами, укладеними на органiзованому фондовому ринку.

Також планується збiльшити кiлькiсть цiнних паперiв в бiржовому реєстрi та активiзувати торги на строковому ринку, ринку РЕПО та ринку державних облiгацiй України.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Постiйно провадяться дослiдження питань органiзацiї роботи на фондовому ринку з метою вдосконалення iснуючих  проектiв та впроваждення нових на основi свiтових прикладiв..

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Днiпропетровський окружний адмiнiстративний  суд, справа №2а-10478/10/0470 за позовом ПАТ "ФБ"Перспектива" до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про визнання нечинною постанови про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв. Дата вiдкриття провадження по справi 30.04.2010р. Станом на кiнець звiтного перiоду справа  розглядається в судi першої iнстанцiї.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

н/д

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

284,000

121,000

0,000

0,000

284,000

121,000

  будівлі та споруди

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  машини та обладнання

284,000

121,000

0,000

0,000

284,000

121,000

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Невиробничого призначення:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  будівлі та споруди

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  машини та обладнання

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Усього

284,000

121,000

0,000

0,000

284,000

121,000

Опис

Основнi засоби емiтента станом на 31.12.2010 року за залишковою вартiстю складають 121 тис.грн. На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2010 р.  знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 121 тис. грн.

Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2010 р. складає 61 %.

 Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй  вартостi необоротних активiв на 31.12.2010 року вiдсутня.

 Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв  у звiтному перiодi не визнавались.

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, на кiнець року становить  24 тис. грн.

 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

50 001,000

42 771,000

Статутний капітал (тис. грн.)

50 000,000

41 000,000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

50 000,000

41 000,000

Опис

1.Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України  N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.

2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:

2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):

нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070.

Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220.

2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270

3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:

3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460

3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.

- короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530,

- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610.

3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430.

3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630.

4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2010 року складає 50001,0 тис грн, статутний капiтал складає 50000 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України. . Чистi активи на початок перiоду становили  42 771  тис.грн., на кiнець перiоду 50 001 тис.грн.  Чистi активи протягом року збiльшились на 7 230 тис.грн.  Чистi активи перевищують статутний капiтал на 1 тис грн.

       

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,000

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

0,000

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0,000

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за векселями (всього)

X

69,000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

X

 

Податкові зобов’язання

X

0,000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,000

X

X

Інші зобов’язання

X

142,000

X

X

Усього зобов’язань

X

211,000

X

X

Опис

Зобов'язання за векселями станом на 31.12.2010р. становить 69,00 тис. грн., iншi зобов'язання 142 тис. грн.

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

11.02.2010

16.02.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.04.2010

30.04.2010

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

30.04.2010

30.04.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.08.2010

09.08.2010

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

30.09.2010

01.10.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

07.10.2010

07.10.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

16.02.2010

16.02.2010

Спростування

11.02.2010

16.02.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2008

4

3

2

2009

5

4

3

2010

5

4

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

X

 

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску), про обрання депозитарiю i зберiгача Товариства та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

5

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

4

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Бiржевої ради iнших комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

У складi Бiржевої ради iнших комiтетiв не створено

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інші (запишіть)

 

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

4

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

X

 

7

Інші (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

ні

ні

ні

2

Загальний відділ

ні

ні

ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

ні

ні

4

Юридичний відділ (юрист)

так

так

ні

5

Секретар правління

ні

ні

ні

6

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

7

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

8

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

10

Інше (запишіть)

Виконавчий орган - одноосiбник - Директор Бiржi. Правлiння не створювалось.

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

ні

так

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

2

Положення про наглядову раду

 

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

 

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть)

 

         

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

 Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

ні

так

так

так

так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

так

так

3

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

так

так

ні

4

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

так

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

 

X

4

Частіше ніж раз на рік

X

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

X

 

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Дематерiалiзацiя випуску акцiй, приведення дiяльностi Бiржi до чинного законодавства.

       

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

 


 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

за ЄДРПОУ

33718227

Територія

Дніпропетровська область, БАБУШКIНСЬКИЙ

за КОАТУУ

1210136600

Форма власності

 

за КОПФГ

231

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 30

 

 

Баланс

Станом на 31.12.2010 p.

 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

    залишкова вартість

010

317

157

    первісна вартість

011

463

284

    накопичена амортизація

012

( 146 )

( 127 )

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

284

121

    первісна вартість

031

374

311

    знос

032

( 90 )

( 190 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

42 383

49 495

    інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

42 984

49 773

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

34

2

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

80

173

    первісна вартість

161

80

173

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

 

 

    за бюджетом

170

1

6

    за виданими авансами

180

0

0

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

131

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

52

20

    у т. ч. в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

28

26

Усього за розділом II

260

195

358

III. Витрати майбутніх періодів

270

2

81

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

43 181

50 212

             

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

41 000

50 000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1 771

1

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього а розділом I

380

42 771

50 001

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

192

69

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

40

126

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з одержаних авансів

540

0

0

    з бюджетом

550

1

0

    з позабюджетних платежів